Home

Miljöbalken riksintresse kulturmiljö

Det finns 1503 områden i Sverige som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressen kan omfatta allt från små bebyggelsemiljöer som speglar en speciell historisk epok till vidsträckta landskapsavsnitt som präglats av en lång tids utveckling Miljöbalken ska enligt kapitel 1 tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. I kapitel 3 regleras vad som gäller för om områden av riksintressen för kulturmiljö och i kapitel 4 för vissa stora områden, som i sin helhet är av riksintresse på grund av de natur- och kulturvärden som finns i området 4. av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6 §) lämnas av Riksantikva-rieämbetet 4 § Länsstyrelsen ska underrätta Boverket och andra berörda myndigheter som anges i 2 § om länsstyrelsens anser att 1. ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken, elle I miljöbalken anges det när en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. I en miljökonsekvensbeskrivning ska bland annat de direkta och indirekta effekterna på kulturmiljö och landskap beskrivas. Områdesskydd. Genom bildandet av ett natur- eller kulturreservat kan kulturvärdena inom ett avgränsat område ges ett speciellt skydd

Miljöbalken skall tillämpas så att Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 5. annan hushållning med material, råvaror och energi. Kulturmiljö avser den av människan I miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med mark- och vattenområden ställs det krav på att områden och miljöer som har allmän betydelse på grund av deras kulturvärden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem. Är området av riksintresse,. Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Västra Götalands län (O) enligt 3 kap 6 § miljöbalken ALE KOMMUN_____7 Skepplanda mm [P 29] (Skepplanda sn)_____ 7 ALINGSÅS KOMMUN_____7 Alingsås innerstad [P 36. Riksintressen för kulturmiljövården har pekats ut för att de har kulturhistoriska värden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden Begreppet påtaglig skada är centralt för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till. Initialt visas riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken. Verktyget Visa kartlager kan användas för att ändra vilka riksintressen som är synliga. Klicka på ett riksintresse i kartan för att öppna ett popup fönster med mer information om området. Informationsverktyget i kartan ger mer information om kartans innehåll och funktion

Riksintressen för kulturmiljövården Riksantikvarieämbete

Områden av riksintresse. Ett område av riksintresse har skydd mot påtagliga skador i natur- eller kulturmiljön. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk. Vilka områden det rör kan du finna på PBL kunskapsbanken - tema riksintresse, länk hit hittar du i Relaterad information ämbetet som riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit fram en förtydligande beskrivning av de riksintressanta värdena, se s. 11 i mark- och miljödomstolens dom. Området ligger i anslutning til A1 Styrmedlet riksintresse för kulturmiljö A2 Riksintressen för kulturmiljö enligt 3 kap. respektive 4 kap. Miljöbalken A3 Allmänheten och riksintressen för kulturmiljö A4 Riksintressenas roll i kulturmiljöarbetet A5 Stöd i tillämpningen av riksintressen för kulturmiljö B Förhållandet mellan länsstyrelsen och kommunern

Miljöbalken Riksantikvarieämbete

Följande områden är av riksintresse för naturvård: • Grusåsen vid Sund • Skalbankarna vid Bräcke FRILUFTSLIV 3 KAP 6§ MB Det finns inga riksintressen för friluftsliv inom planområdet. Däremot omfattas ett större område på Herrestadsfjället norr om tätorten som riksintresse för friluftsliv. KULTURMILJÖ 3 KAP 6§ M Miljöbalken kapitel 3 och 4 innehåller bestäm-melser om hushållning med mark och vatten och preciserar vissa typer av mark- och vatten- områden som är av riksintresse. Riksdag och statliga myndigheter pekar ut vilka geografiska områden som är av riksintressen för respektive verksamhet. Natura 2000 är även riksintresse

Kulturvärden i miljöbalken - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Områden som utgör riksintresse för kulturmiljö i Karlstads stadskärna. Något som märkligt nog förefaller närmast förbigås i dagens förtätningsinriktade debatt är det faktum att en stor del av Karlstads innerstad sedan 1996 av Riksantikvarieämbetet är förklarat som varandes av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap Miljöbalken
 2. 1. ett ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken, eller 2. klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken bör omprövas. Förordning (2008:232). Lämplig användning samt översiktsplaner, regionplaner och havsplane
 3. Riksintresse för kulturmiljövården är ett begrepp som avser riksintressen med värdefulla kulturmiljöer som skyddas enligt den centrala svenska miljölagstiftningen, 3 kap 6 § Miljöbalken.Hit hör de cirka 1 700 områden i Sverige som är av riksintresse för kulturmiljövården. Se även. k-märknin
 4. Miljöbalken utnämnas till riksintresse för kulturmiljövården. Kulturmiljöer av riksintresse ska spegla människans historia från forntid till nutid och såväl skiftningar i estetiska ideal som olika tiders sociala, tekniska och ekonomiska förutsätt-ningar. En kulturmiljö av riksintresse ska alltid betraktas ur ett helhetsperspektiv
 5. En kulturmiljö av riksintresse är ett område där landskapet är så präglat av sin historia, Det finns i dagsläget 17 områden av riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. Riksintressen för kulturmiljövård regleras i Miljöbalkens 3 kapitel 6§ och är ett av de intresseområden som kommunen måste bevaka i planeringen
 6. Riksintresse vindbruk till havs står i konflikt med riksintresse högexploaterad kust, rörligt friluftsliv och Natura 2000 som upptas i 4 kap miljöbalken. Vid konflikt mellan riksintressen som är utpekade enligt 3:e och 4:e kap MB ska företräde ges, enligt 3 kap 10 § MB, till områden som är skyddade enligt 4:e kap
 7. Riksintresse gräns Svanå U18 samt fornlämningar. Länsstyrelsens karttjänst. Svanå Bruk är ett av ca 1650 områden i Sverige som är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap miljöbalken. I miljöbalkens tredje kapitel finns krav på att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydels

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998

 1. Riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Miljöbalken innehåller bestämmelser om hur avvägningen mellan olika önskemål om att använda mark- och vatten ska ske. Bestämmelserna innebär att ett utpekat riksintresse inte får påtagligt skadas av anspråk i samband med ändrad mark- eller vattenanvändning
 2. 4 kulturmIljö gäller områden av riksintresse. Enligt förordningen (1998:896) om hushåll-ning med mark- och vattenområden m.m., som är knuten till miljöbalken, har angivna centrala för-valtningsmyndigheter till uppgift att redovisa vad de bedömer vara områden av riksintresse
 3. kap. 3 om kulturmiljö och frilufts-liv) 172 Ver Lagstiftning och skydd Områden som är av riksintresse för na-turvården, Miljöbalken har med andra ord ett vitt miljöbegrepp och när det i balken talas om miljön så innefattar det även kulturmil-jön2
 4. I Miljöbalken 1 kap 1§ fastslås att lagen ska tillämpas så att värdefulla natur - och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Vidare i 2 kap 6 § att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. För riksintresset.
 5. En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. skydd i detaljplan, riksintresse för kulturmiljövården, objekt som enligt antikvarie pekats ut som kulturhistoriskt värdefull. Värmdö kommun har en kommunantikvarie som jobbar med dessa En riksintressant kulturmiljö omfattas av 3 kap. 6§ miljöbalken
 6. KONSEKVENSBEDÖMNING KULTURMILJÖ UPPDRAG Gustav III:s torg Östersund UPPDRAGSLEDARE Martin Åhrén DATUM 2020-11-05 UPPRÄTTAD AV Martin Åhrén REVIDERAD 2021-05-11 Bedömning av påverkan på riksintresse för kulturmiljö [Z27] Östersund vid genomförande av ny detaljplan Centrum 2 m.fl., Gustav III:s torg Östersunds kommun Jämtlands lä
 7. 5.8.1 Riksintresse för kulturmiljö.. 20 5.8.2 Kulturhistoriskt skyddade byggnader miljöbalken och det planerade arbetet innebär schakt under grundvattenytan. Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden är också tillståndspliktig

för riksintresse kulturmiljö är det därför av stor vikt att det kommunala kulturmiljö-vårdsprogrammet revideras med tillhörande värdebeskrivningar. Kommunikationer (3 kap 8 § miljöbalken) År 2009-2010 gjorde Trafikverket en översyn av riksintressen för samtliga transportslag. Tidigare riksintressen ersattes genom beslut 2010-07-02. Området Vålådalen-Sylarna-Helags (där bland annat Jämtlandstriangeln ingår) är dessutom klassat som riksintresse avseende naturvård och kulturmiljö, även detta regleras i miljöbalken miljöbalken. Riksintresse för kulturmiljö Väster om bestämmelseområdena finns Gruvberget som är av riksintresse för kulturmiljön. Söder om gruvområdet finns områden för rennäringen som även de är av riksintresse. Även Svappavaara samhälle är av riksintresse för kulturmiljön och har en stark koppling til Kulturmiljö Gäddvik är av riksintresse för kulturmiljövår-den enligt miljöbalken 3 kap 6§. Området ingår i Länsstyrelsens bevarandeprogram för odlings-landskap och är klassat till klass 1 med hänsyn till natur- och kulturvärden. Området i anslutning till korsningen finns med iNorrbottens kulturmiljö-program Byggnadsvård och kulturmiljö. Vad är ett riksintresse, Boverket; Fornlämningar. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationer ska få en hälsosam och god miljö och att kulturmiljöer skyddas och vårdas

Kulturmiljö avser den del av miljön som i större eller mindre utsträckning påverkats och Örebro kommun beslutade år 2010 om att bilda två kommunala kulturreservat enligt miljöbalken 7 kap. 8 Vid exploatering eller planarbete i anslutning till ett område av riksintresse för kulturmiljövården ska därför påverkan på. Riksintresse kulturmiljö Riksintresse friluftsliv (MB 4:2) BVyäg rgldnsaadsvminne. Upprättad den 5 maj 2011 Rev A. 2011-12-01 Arbetsplan, Beskrivning, E4 Förbifart Stockholm die, som togs fram enligt den nya miljöbalken. I Regional utvecklingsplan 2001, RUFS 2001, som introducerade strategin med en flerkärni 4 kap. 2 § minerallagen (1991:45), 4 kap. 8 § miljöbalken Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 22 februari 2016 följande dom innehåller värdefulla ämnen och material som är av riksintresse boendemiljöer, naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring samt fastställelse av ekonomisk säkerhet för återställning oc RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ Riksintresse I Sverige finns ca 1700 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresseområdena ska tillsammans avspegla hela landets historia och kan t.ex. vara förhistoriska gravfält, jordbruks-byar, förortsområden från 1900-talet eller ett industriom-råde Riksintresse för kulturmiljö, då planen innebär att all bebyggelse inom området avvecklas till förmån för gruvindustri. Markföroreningar, som en följd av tidigare miljöfarlig verksamhet inom området. Inga skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken tas i anspråk av detaljplanen. Inga fornlämningar finns i området

Begrepp inom kulturmiljöområdet som ofta förekommer i arbetet är bland annat kulturarv, riksintresse för kulturmiljö, kulturminne och kulturreservat. Dessa begrepp definieras och förklaras. Ur de olika lagarna, Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Lag om kulturminnen mm. sammanfattas de avsnitt som kan bli aktuella vid planering gällande riksintresseområden för kulturmiljön De flesta av fäbodmiljöerna är riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för naturvård. Riksintressen för kulturmiljövård Ovanåkers kommun har sedan länge arbetat med riksintressen för kulturmiljö och använt sig av lagstiftning för att säkerställa värden, till exempel genom upprättande av områdesbestämmelser inom riksintresseområden för kulturmiljö Avan, riksintresse kulturmiljö samt flygbuller..17 Bilaga 8. Hindersön, riksintresse kulturmiljö.....18 Bilaga 8 A. Hindersön I, riksintresse vilket ger skydd enligt miljöbalken. Undantagna områden för de nya bygglovsbefriade åtgärderna på Hindersön framgår av Bilaga 8. Hindersön, riksintresse kulturmiljö Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling vilket betyder att dagens och kommande generationer ska få en hälsosam och god miljö. Enligt miljöbalken ska en hållbar utveckling förena kraven på att trygga Sveriges försörjning med naturresurser på lång sikt, värna om en god natur- och kulturmiljö samt tillgodose markbehov för samhällsbyggandet

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Det gäller område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse i och med reglering av högsta totalhöjd. Aktuellt planområde ligger inom riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 miljöbalken) Riksintresse för kulturmiljövård Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § miljöbalken, Kiruna-Kirunavaara. Området beskrivs som en stadsmiljö och industrilandskap från 1900-talets början där tidens ideal för ett mönstersamhälle förverkligades p riksintresse för naturvård, omfattandes drygt 25 000 hektar. I direkt anslutning till verksamhetsområdet finns område som utpekats som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området överlappar dock inte planerat bryt- eller verksamhetsområde. Vidare finns riksintressen för kulturmiljö cirka 800 mete Lagförslag om områden av riksintresse . I betänkandet sammanfattar utredningen i anslutning till lagtexten de förarbetsuttalanden som gäller områden av riksintresse. Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken omfattar och beskriver enligt utredningens bedömning på ett tillfredsställande sätt d Att ersätta denna kulturmiljö är 2 innebär en mycket kraftig exploatering i ett område som av länsstyrelsen har utpekats som riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård tillstånd. I en tillståndsprocess så finns det en risk att man inte får sitt tillstånd. Vår prövning sker enligt Miljöbalken,.

Kulturvärden i plan- och bygglagen - PBL kunskapsbanken

Riksintressen för kulturmiljövården har valts ut för att spegla hela befolkningens historia från forntid till nutid och ska skyddas enligt Miljöbalken. Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som har få eller inga motsvarigheter i regionen och landet Miljöbalken kapitel 3 innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten och preciserar vissa slag av mark- och vattenområden som är av allmänt intresse. Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) Kiruna etablerades som kulturmiljö på 1980-talet och en stor del av den byggda miljön är idag skyddad. Hela staden, inklusive gruvbergen, är kulturmiljö av riksintresse. Vissa byggnader skyddas genom Kulturmiljölagen, eller i detaljplaner genom Plan- och bygglagen. Det är därför relevant att undersöka hur bebyggelsen hanteras som.

Höga Kusten (miljöbalken 4:1-3, hela norra Ulvön) Naturvård och friluftsliv (miljöbalken 3:6, hela norra Ulvön) Natura 2000 Stormyran Natura 2000 Djupvikberget KR84010 Kulturmiljö Sandviken KR84002 Kulturmiljö Ulvöhamn Sjöfartsled Övriga allmänna intressen K Värdefull kulturmiljö N Naturvårdsobjek I miljöbalken finns krav på att en miljöbedömning ska genomföras för planer som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö samt delvis har halter av luftföroreningar som överskrider miljökvalitetsnormen Riksintressen Riksintresse för naturvård. riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål. Riksintresse för kulturmiljövården (Kulturmiljö HJO KR 32) Småstadsmiljö präglad av rollen som överskeppningsort mellan Väster- och Östergötland, m MILJÖBALKEN (MB) Miljöbalken 3, 4, 5, 7 och 8 Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö och kommunikationer men reglerar inget kan påverka dessa. Detaljplanen berör därmed inte 3 och 4 kap, eller miljökvalitetsnormerna enl. 5 kap. Miljöbedömning enligt miljöbalken 6 ka Totalförsvarets intressen, Riksintresse för kulturmiljö Örup-Tosterup- Bollerup (L:K9), Artskyddsförordningen (2007:845) Område 20 Totalfòrsvarets intressen, Riksintresse fòr mineral och värdefulla ämnen (L:6 Måsalycke), skogligt biotoyddsområde miljöbalken 7 kap 1 1 § Områdena 11tan nummer vid Fròrum Totaltòrsvarets intresse

MILJÖBALKEN Kulturmiljö Planförslaget berör miljöbalkens kapitel 3 genom att Ulleråker omfattas av riksintresse för kulturmil-jövården, Uppsala stad (C40) och Riksintresse för totalförsvaret. Planområdet som helhet omfattas av riksintresset för kulturmiljö (Uppsala stad, C40) \\corp.pbwan.net\SE\Projects-STH1\5877\10266894 - Uppdatering KMU Brista\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM Kulturmiljö 20201202_rev_EPG.docx PM BRISTA, KROGSTA GÅRD OCH RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD [AB 71] UPPDATERING AV KULTURMILJÖUTREDNING 2015-04-28 Reviderat 2020-12-02 INLEDNIN Uppdrag: 308700, Gullbergsvass 17:5 Bedömning riksintresse 2020-11-16 Beställare: Göteborg stad O:\MAL\308700\BK\=Arbetsarea=\DP norr om centralstationen Bedömning påverkan riksintresse 20201116.docx 5(12) 1.4.1 KOMMENTAR ANGÅENDE URVAL M.M. Det urval av miljöer och vyer som valdes i MKB-bilagan för kulturmiljö och ingå

MILJÖBALKEN Miljöbalken 3 - Riksintressen Detaljplanen berör miljöbalkens kapitel 3 genom att Ulleråker omfattas av riksintresse för kulturmiljö-vården, Uppsala stad (C40), och riksintresse för totalförsvaret, och riksintresse för dricksvattenanlägg-ningar Riksintresse för friluftsliv (Miljöbalken 3:6) Riksintresse för friluftslivet utgörs av områden som har stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. En av utgångspunkterna för urvalet av områdena ä Miljöbalken 3, 4 och 5 kap Planen berör riksintresse för kulturmiljö (K36 Vaksala) enligt MB 3 kap 6 §. Planen berör inte riksintressen enligt miljöbalkens kapitel 4 eller miljökvali-tetsnormerna enligt kapitel 5. Miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap Miljöbalken 6:11-6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en detalj Riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken Riksintresse för kommunikationer kan komma att påverkas. Väg 66 är av riksintresse för kommunikationer (3 kap. 8 § miljöbalken). Trafikverket har framfört att planändringen kan leda till en ökad trafikmängd till/från området

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö, Uppsala stad. Planområde t ligger också inom ett område som i kommunala inventeringar från 1970-talet och 1980-talet bedömdes vara en kulturmiljö. Detaljplaner För planområdet gällde tidigare detaljplan för del av kvarteret Rosen från 1968, PL 13 Ö, detaljpla Bestämmelser om riksintresse finns främst i miljöbalken, plan- och bygglagen samt hushållningsförordningen. Definitioner och förhållningssätt finns i miljöbalken. Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken (1988:808). Regler för tillämpning finns i plan- och bygglagen Kulturmiljö. Senast ändrad: 2020 kring de stora sjöarna och vattendragen och i fjällen har i 4 kap. miljöbalken i sin helhet utpekats som riksintressen med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns där. Med stöd av 3 kap. miljöbalken har cirka 1 700 områden utpekats som riksintresse för kulturmiljövården

Mark- och Miljödomstolen | Nätverket Trädplan Göteborg

Påtaglig skada - PBL kunskapsbanken - Boverke

Fogelberget | Nätverket Trädplan Göteborg

Området omfattas även av riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Vidare ligger platsen inom strandskyddsområde och naturreservat samt ett Natura 2000-område. Den aktuella fastigheten ligger inte i anslutning till befintlig bebyggelse. Vad AK oc Riksintresse för kulturmiljö 32 Riksintresse för friluftsliv 32 Riksintresse för rörligt friluftsliv 32 Riksintresse för obruten kust 32 Strandskydd 34 Natura 2000 36 Naturreservat 18 e § första stycket miljöbalken. Översiktsplanens innebörd och konse för riksintresse kulturmiljö är det därför av stor vikt att det kommunala kulturmiljö-vårdsprogrammet revideras med tillhörande värdebeskrivningar. Kommunikationer (3 kap 8 § miljöbalken) År 2009-2010 gjorde Trafikverket en översyn av riksintressen för samtliga transportslag. Tidigare riksintressen ersattes genom beslut 2010-07-02.

Kartor riksintressen - PBL kunskapsbanken - Boverke

Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark i Jämtlands län. i T10173 Åskälen-Österåsen\Tillstånd\MKB\ 2011-04-05 VN ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING. Beskrivning av verksamheten . Daehlie Kraft AB (DKAB) söker tillstånd för att uppföra och driva högst 105 vindkraftver Enligt Miljöbalken ska områden utväljas som är av riksintresse. Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Kronobergs län finns presenterade på Länsstyrelsen hemsida Länk till annan webbplats.. Länsstyrelsen i Kronobergs län har gjort ett kulturmiljöprogram för hela länet. Länk till annan webbplats 1. Värdefull kulturmiljö. För de fiskelägen som är utpekade som värdefulla kulturmiljöer i detta Kulturmiljöprogram gäller särskilda hänsynskrav och skyddsbestämmelser.. Högst skydd har Tomtbod i Burs som är byggnadsminne med särskilda skydd enligt Kulturminneslagen.. Elva fiskelägen är utpekade som områden av riksintresse för kulturvården och är skyddade enligt. riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap. 6 §, MB. Detta är dock felaktigt och bör utgå ur kommande plandokument. Kulturmiljö Inom området finns inga idag kända fornlämningar registrerade. Under 2009 genomfördes dock en särskild arkeologisk undersökning av ett boplatsområde 50 miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets värden. I planområdets närhet finns flera riksintressen att beakta; kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och Natura 2000. Figur 2

Områden av riksintresse - Naturvårdsverke

Riksintresse för kulturmiljövård Kommunalt intresse enligt KMV-program från 1984 Kulturmiljö och kulturmiljövård i Tanum Utdrag ur 3 kap. 6 § miljöbalken Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydels Riksintresse för rörligt friluftsliv påverkas Mälaren med öar och strandområden (inklusive Lövsta) är definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Där ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 4 kap. 3 § miljöbalken utgör riksintresse obruten kust 4 kap. 4 § miljöbalken utgör riksintresse obrutna fjäll 7 kap. 2 § miljöbalken förklarats som nationalpark. Ingen hänsyn har däremot tagits till om ett område av riksintresse för vindbruk överlappar befintliga naturreservat, Natura 2000-områden, inkl

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden - Boverke

Naturvärden ingår i riksintresse enligt miljöbalken kap 4. Friluftsliv behandlas eftersom området gränsar till riksintresse för friluftsliv. Fri-luftsliv ingår i riksintresse enligt miljöbalken kap 4. Kulturmiljö behandlas eftersom förslaget är lokaliserat i ett område med fornläm-ningar Falu kommun har många värdefulla kulturmiljöer. De flesta känner säkert till att Falun - med gruvan, staden och den omgivande bergsmansbygden - är världsarv och upptaget på Unescos världsarvslista. Världsarvet är en kulturmiljö av internationellt intresse. Världsarvsområdet utgör också riksintresseområde för kulturmiljövården. Riksintresseområdena är av nationellt. Storsudret rymmer tolv områden av riksintresse för kulturmiljövården, och ingår i helhetsriksintresset Gotland samt Gotlands kust och Storsudret. Kultur-värden m.m. skyddas av föreskrifter i Miljöbalken (1 kap. 1 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 1-2 och 4 §§). Uppdraget har omfattat bland annat genomgång av antikvariska källmaterial Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska områden som är av riksintresse för bl.a. kulturvärden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Att en detaljplan inte överensstämmer med gällande översiktsplan är inte en grund för tillsyn över kommunala beslut om detaljplaner enligt 11 kap. 10 § PBL

1. Riksintresse för kulturmiljön, diskussionsunderlag. Gävle kommun 2. Kosta. Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljövården 3. Växjö. Fördjupad beskrivning av ett riksintresse för kulturmiljövården 4. Centrala Umeå och f.d. regementet I 20 - en kulturmiljö av riksintresse 5 Bergkvara [G26] - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse (Länsstyrelsen 2016) F.d. Fördjupad översiktsplan Bergkvara gård (Växjö kommun 2007) I kulturmiljöprogrammet för landsbygden från 1989 är det aktuella planområdet inte omnämnt Kulturmiljöerna ger stad och landsbygd karaktär och skönhetsvärden. De ger oss möjlighet att känna igen oss trots att tiden går. De är en resurs för framtiden som kan bidra till att ge en plats identitet och attraktivitet. Kulturmiljön angår alla: vi har alla rätt att få en del av vår historia bevarad i byggnader och landskap Världsarv och riksintresse som kulturmiljö och tillväxtpotential (Free space and legal space. World heritage and national interest as cultural environment and growth potential) Nordic Museology (pp. 109-139), No 2, 2003. Mattias Bäckström. Download PDF. Download Full PDF Package

Riksintressen för kulturmiljö Länsstyrelsen Värmlan

av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken, och för det rörliga friluftslivet en-ligt 4 kap 2 § miljöbalken. Tidigare undersökningar Höstfågelsträcket i området inventerades un-der hösten 2008, Gerre 2008. Rekommenda-tioner som förhåller sig till denna behandlas i avsnittet Antikvarisk bedömning och natur Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken - Kulturmiljö Kosta [G 32] Planområdet ligger i den centrala delen av en kulturmiljö av riksintresse, Kosta [G 32], som är landets mest särpräglade glasbruksmiljö med ett stort antal bevarade bruks- och bostadshus. I anslutning till aktuellt planområde finns outletbyggnader och Kosta Bod

Riksintresse kust och skärgård Hela Nackas kust och skärgård ingår i riksintresse enligt 4 kap miljöbalken - kustområdet och skärgården. Avgränsning på fastlandet har i översiktsplanen normalt bedömts till 300 meter. Värdet ligger i växelverkan mellan land och vatten samt det omväxlande kulturlandskapet PM - Särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § miljöbalken. 1 Inledning . Askersunds kommun har upprättat en översiktsplan för användning av mark och o Landskapsbild och riksintresse för kulturmiljö Stjernsund skall beaktas på ett bättre sät Bygga i kulturmiljö. Kulturmiljöer finns både inom och utanför detaljplanerat område. När man bygger nytt, bygger till eller gör andra ändringar i en kulturmiljö ställs krav på utförandet. Tillkommande byggnader ska anpassas till den befintliga miljön, vara estetiskt tilltalande och skapa en god helhetsverkan

Kulturmiljö Länsstyrelsen Kalma

Kulturmiljö . Riksintresse enligt miljöbalken Planområdet ingår i ett större område som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Områden av riksintressen skall enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Motivering. till riksin Riksintresse för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv är reglerat i 3 kap 6 § miljöbalken. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön (3 kap. 6 § miljöbalken). Riksin-trese för vindbruk är reglerat i 3 kap 8 § miljöbalken. Ett området so

PM KULTURMILJÖ 2015-05-11 2-03-28 SEBBKB \\sestofs010\projekt\1173\1150972_natur- och kulturmiljö rimbo\000_natur_och_kulturmiljö_rimbo\18 granskning\leverans\pm_kulturmiljö_rimbo_leverans.docx Skyddet av fornlämningar regleras av Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Vad gäller ingrepp i fornlämning är 2 kapitlet § 11-13 de mest relevanta. bestämmelserna i miljöbalken (1998:808). Gällande bestämmelser om bedömningen av om en översiktsplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas, redovisas i plan- och bygglagen (kapitel 3 8 §) och i miljöbalken (kapitel 6 11 §)

 • Free bitcoin mining Reddit.
 • Echinodorus Ozelot Blüte.
 • Fixed income hedge funds List.
 • 100 CHF to naira.
 • Statistik gu.
 • Försäkringsnummer Nordnet.
 • Sälja del i fritidshus.
 • When did we start using fossil fuels.
 • Amazon Fire Stick review.
 • J.P. Morgan Internship.
 • DEPOT germany Online.
 • Hyperledger Ursa tutorial.
 • Horeca te koop Bergen op Zoom.
 • Cardano verwachting 2023.
 • Boendekarta Björnrike.
 • The best free powerpoint templates to download in 2019.
 • How to make a Uniswap bot.
 • Magic Red Bonus Code Bestandskunden.
 • Café Sorsele.
 • Lägenhetsarrende besittningsskydd.
 • Tvättlappar skumgummi Ica.
 • Är mindre på skär webbkryss.
 • Thulehem historia.
 • Nanne Grönvall Melodifestivalen 2005.
 • Dolores o riordan last interview.
 • Bitmain Antminer U1.
 • Informationsteknik KTH.
 • Åsiktstorget logga in.
 • Överlevnads saker.
 • WoW gold to USD.
 • Efternamn på E.
 • The Guardian NFT.
 • SJ jobb.
 • Lendify kontakt.
 • Ratensparen Rechner.
 • Överförmyndarenheten blanketter Linköping.
 • BitBay kryptowaluty.
 • Kerk te koop Amersfoort.
 • Väldigt synonym.
 • Vem utser valberedning.
 • SRM CoinMarketCap.