Home

Europeiska socialfonden

ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden. Vårt uppdra Europeiska socialfonden (ESF) är Europeiska unionens viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Europeiska socialfondens utgifter uppgår till ungefär 10 procent av EU:s totala budget

Start - Svenska ESF-råde

Ansök till Socialfonden. Läs om spännande möjligheter på arbetsmarknaden genom Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden 2014-2020. Till utlysningarna. Att ansöka om projekt i Socialfonden Europeiska socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå Europeiska socialfonden (ESF) Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska socialfonden cirka 6 miljarder kronor i Sverige. Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara både offentlig och privat. Programmet genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan Europeiska socialfonden. Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken genom tre programområdena; kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga. Socialfonden organiseras i åtta regionala programråden som är de samma som regionala utvecklingsfonden Det är faktiskt så att Europeiska Socialfonden, ESF, är Europas viktigaste instrument vad det gäller att hjälpa folk att få bättre jobb, att stödja jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för att medborgare i EU. Man kan fundera lite på hur det fungerar då Projektrummet är en e-tjänst för aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor som ansöker om EU-medel från Europeiska socialfonden. Projekten som får stöd av Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser

Europeiska socialfonden - Wikipedi

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden (ESF) regleras av ett operativt nationellt socialfondsprogram, som godkändes av EU-kommissionen den 3 december 2014, kompletterat med regionala handlingsplaner Svenska ESF-rådet har bifallit ert projekt. Varje projektägare ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna. De registrerade uppgifterna kommer att användas för att ta fram kvartalsvisa och årliga rapporter bland annat till Europeiska Kommissionen, Svenska regeringen och strukturfonds-partnerskapen Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för unga Förordningen om Europeiska socialfonden omfattar sysselsättningsinitiativet för unga, vilket har en total budget på 8,8 miljarder euro för perioden 2014-2020 (6,4 miljarder euro ökat med 2,4 miljarder 2016) Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige. Fonden medfinansierar projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Försäkringskassan medverkar i projekt som ligger i linje med vårt uppdrag, och som bidrar till utveckling för våra målgrupper Kommissionen föreslår att skapa ESF+ genom en sammanslagning av följande fonder och program: Europeiska socialfonden (ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga, Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD), EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) samt det tredje programmet för unionens åtgärder på hälsoområdet (hälsoprogrammet)

Start - esf.s

 1. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer
 2. ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning. 2
 3. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Socialfonden Det svenska operativa programmet för socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt
 4. Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s två s.k. strukturfonder som tillsammans finansierar sammanhållningspolitiken i den nya programperioden 2007-2013. Dessa strukturfonder utgör en del av EU:s budget

Socialfonden - Svenska ESF-råde

 1. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Rådet.
 2. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknads-departementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. Organisationen ha
 3. Europeiska socialfonden (ESF+) Region Gävleborgs arbete med kommande EU-program 2021-2027 EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg
 4. Uppgifter. 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av.
 5. Europeiska socialfonden SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT: Förordning (EU) nr 1304/2013 - Europeiska socialfonden. VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN? Förordningen fastställer principer, regler och normer för genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF). Under perioden 2014-2020 omfattar ESF följande fyra huvudsakliga.
 6. Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb inom EU:s medlemsländer. Folkhögskolor och studieförbund arbetar inom ramen för det statliga folkbildningsanslaget i stor utsträckning med de målgrupper som ESF vänder sig till

Europeiska socialfonden En sammanställning av forskning och projekt 2018 Författare: Malin L indberg, professor vid L uleå tekniska universitet , Anna Tengqvist seniorkonsult Kontigoch V o ane ssa Sevedag, konsult Kontigo - på uppdrag av Socialfondens Temaplattfor Europeiska socialfonden. Pengarna som finns i fonderna finansierar bland annat landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Jordbruksverket ansvarar för landsbygdsprogrammet inom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,. Europeiska socialfonden (ESF+) Svenska ESF-rådet har fått uppdraget att ta fram ett förslag till kommande nationella program för Europeiska socialfonden (ESF+). Förslaget lämnades till Arbetsmarknadsdepartementet den 2 april 2020 Europeiska Socialfonden (ESF+), Östra Mellansverige (ÖMS) Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Det finns ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner ESF. Det är faktiskt så att Europeiska Socialfonden, ESF, är Europas viktigaste instrument vad det gäller att hjälpa folk att få bättre jobb, att stödja jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för att medborgare i EU

Socialfondsprogrammet - Eufonde

Socialfonden - Eufonde

 1. Europeiska socialfonden SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT: Förordning (EU) nr 1304/2013 - Europeiska socialfonden. VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN? Förordningen fastställer principer, regler och normer för genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF). Under perioden 2014-2020 omfattar ESF följande fyra huvudsakliga.
 2. Strukturfonder.fi är en webbtjänst för dem som söker finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) samt för myndighet och alla som är intresserade av EU-finansiering
 3. ska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsstater och regioner. Fonden ska följaktligen främja ekonomisk och social sammanhållning
 4. Upplands-Bro har i samarbete med Järfälla beviljats medel från den Europeiska Socialfonden för att under två år driva ett Framtidslabb i varje kommun. Projektet riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år som saknar sysselsättning, alltså varken studerar eller arbetar
 5. Etableringscentrum är ett metodutvecklings- och samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Projektet pågår fram till mars 2021. Projektet har som mål att få ut fler nyanlända kvinnor och män i egen försörjning. Europeiska socialfonden är medfinansiär
 6. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. ESF-rådet förvaltar två fonder Fonden för de som har det sämst ställt (FEAD) och Europeiska socialfonden i Sverige. Verksamheten spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social.
 7. Europeiska socialfonden Enkät och utvärderingsanalys - två sätt att ta till vara utvärderarnas arbete Lärande utvärdering inom Europeiska socialfonden Lärande utvärdering som metod Hittillsvarande erfarenheter av lärande utvärdering Kapitel 2 14 En kunskapsbaserad arbetsmarknadspoliti
Start - Svenska ESF-rådet

Europeiska socialfonden - Förening och aktiv

We use cookies at forsakringskassan.se to provide you with a better experience of our website. To be able to use My Pages (Mina sidor), you need to accept cookies Europeiska regionalfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, för programperioden 2014-2020. samordning mellan de fyra fonderna och undviker överlappning dem emellan, i syfte att nå ett mer effektivt programgenomförande och et Cookies used by the Swedish Social Insurance Agency. On forsakringskassan.se, we use cookies to make the website work as well as possible for you Social innovation i Europeiska socialfonden - En sammanställning av forskning och projekt 2018 Malin Lindberg, Anna Tengqvist, Vanessa Sevedag Denna sammanställning om social innovation i Europeiska socialfonden har skrivits på uppdrag av Socialfondens Temaplattform Hållbart arbetsliv - en myndighetssamverkan mellan Svenska ESF-rådet som förvaltar Europeiska socialfonden och Forte

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Beslut om stöd från Europeiska socialfonden. Beslut. Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (DiREKT) om stöd med 25224645 kronor. Stödet beräknas till 67 procent av de stödberättigande kostnaderna Finansieras av Europeiska socialfonden. Behovsstyrd kompetensutveckling. Kompetensutveckling Småland syftar till att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling vilka ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företagen samt öka den småländska industrins konkurrenskraft Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Beslut om stöd från Europeiska socialfonden. Beslut. Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (Förebygga stress i skolvärlden) om stöd med 3077482 kronor. Stödet beräknas till 47 procent av de stödberättigande kostnaderna Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige delårsrapport 2007; 2004 Granskningsrapporter. Kontrollen av strukturfonderna (RiR 2004:29) Revisionsrapporter. Rådets för Europeiska Socialfonden i Sverige årsredovisning 2003; 2003 Revisionsrapporter. Rådets för Europeiska Socialfonden i Sverige delårsrapport 200

ESF = Europeiska socialfonden Letar du efter allmän definition av ESF? ESF betyder Europeiska socialfonden. Vi är stolta över att lista förkortningen av ESF i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för ESF på engelska: Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning: Kompetensutveckling med fokus på automatisering och robotisering för yrkesverksamma inom industrin Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden och har en totalbudget om ungefär 11,6 miljoner kronor. Stockholms stad är projektpartner och arbetsmarknadsförvaltningen leder stadens arbete i projektet. Arbetsmarknadsförvaltningen. Entreprenörer i Sverige, Start-up Stockholms webbplat

Europeiska Socialfonden sätter människor i arbet

 1. ska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att
 2. I rapporten Folkbildningen och Europeiska socialfonden kartläggs folkhögskolornas och studieförbundens förutsättningar att genomföra ESF-projekt. Folkhögskolor och studieförbund har många års erfarenhet av projekt med stöd av Europeiska socialfonden. Någon samlad bild av verksamhetens omfattning har inte funnits
 3. för unga inom Europeiska socialfonden. Kunskapen ska bidra till att underlätta ungas etablering och deltagande i utbildning och arbetsliv. Temagruppen drivs med pengar från Svenska ESF-rådet, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Tillväxtverket, Försäkringskassan
 4. ska skillnader i fråga om välstånd och levnads-standard mellan EU:s medlemsstater och regioner och genom detta främja ekonomisk och social sammanhållning i Europa
 5. Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program. Svenska ESF-rådets webbplats
 6. Europeiska socialfonden 2014-2020 Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att förhandsutvärdera förslaget till program för Europeiska socialfonden 2014-2020. Uppdraget att för-handsutvärdera utgår från Europeiska kommissionens förlag till allmän förordning för GSR-fonderna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 oktober 2013
 7. grammet för Europeiska Socialfonden, även benämnt ESF+. Europeiska Socialfonden är en del av den europeiska gemenskapens sammanhållningspolitik1. Den aktuella handlingsplanen avser det kommande programmet för perioden 2021 - 2027. Genomförandet av Socialfonden styrs av ett nationellt program som lägger fast de övergripand

Hur söker jag EU-medel? - Svenska ESF-råde

Europeiska Socialfonden förklarade i helgen att den har en pott på 90 miljoner kronor och att svenska staten skjutit till 12 miljoner för att informations- och utbildningssatsningar ska göras. Red's kom; Katerin Mendez borde vara mer påläst i det som hon talar sig varm för Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling inom de tre ersättningssystemen. Försäkringskassans statistik visar att andelen personer med psykisk diagnos inom sjukpenningen som återgår till arbete är lägre jämfört med personer med andra typer av funktionsnedsättningar Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden plus, Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden och finansiella bestämmelser för dessa, Asyl- och migrationsfonden, Fonden för intern säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och visering (KOM(2018) 375 slutlig) European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 30 maj 2018 I EU:s nästa långtidsbudget föreslår kommissionen att EU:s sociala dimension förstärks ytterligare genom att man förnyar Europeiska socialfonden - Europeiska socialfonden+ (ESF+) och förstärker Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. Europeiska Socialfonden 2021 - 2027, TRN 2020-0174, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen . 2. Regionstyrelsen föreslås att fastställa förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska Socialfonden 2021 - 2027, TRN 2020-0174, och fullfölja beredningen av handlingsplanen inom ramen för Sveriges progra

Europeiska socialfonden Länsstyrelsen Stockhol

Projektet finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) med 2 388 029 kr, vilket motsvarar 47% av totalt budgeterade kostnader. Resterande 53% utgörs av medfinansiering från medverkande organisationer i form av bland annat arbetstid och kontanta medel I den här förordningen fastställs Europeiska socialfondens (ESF) uppgifter och den omfattning som stödet från den skall ha i fråga om målen konvergens och regional konkurrenskraft och sysselsättning som dessa definieras i artikel 3 i förordning (EG) nr /2005 [Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden] samt vilka typer av utgifter. Europeiska socialfonden eller ESF sitter till och med i samma trapphus som Stena Fastigheter, på Stortorget 9 i Malmö. Anna-Lena berättade om den stora kapaciteten som ESF har när det gäller finansiering av projekt i Europa. Det svenska ESF-rådets årliga budget är över 11 miljarder kronor och sydsvenska avdelningen har ungefär 13% av. Att budgetera Socialfonden 2014-2020 Detta är en handledning för budgetering av kostnader i projekt som finansieras av Socialfonden under programperiod 2014-2020. Syftet med handledningen är att underlätta för er registrering av budget i den manuella budgetmall som ligger till grund för budget i det elektronisk

Inlägg om Europeiska Socialfonden skrivna av Sofia Lagerkvist. Ett av regeringens mål är att så många människor som möjligt ska kunna ha ett arbete, och eftersom de är positivt inställda till socialt företagande i olika former gav de Nutek i uppdrag att undersöka hur situationen ser ut i Sverige för att kunna stötta denna företagsform EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Goteborgs Stadskansij Internationella Gruppen partnerskap Göteborg P02 Åke Jacobsson 2009 —07— ~V Köpmansgatan40482Götebor20 D,nr~ ~7TilI avd.~ ~'1~OIV. Ansökan om stöd från Europeiska socialfonden ES LUT Svenska ESF-r~det bifaller Er ansökan om stöd med 724 270 kronor

Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Småland och Öarna - Matchning till kompetens Utlysning Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och mä Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige -ESF -rådet har överskridit det av regeringen beslutade slutåret 2021 avseende beställningsbemyndigandet för Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt (Fead) genom att ingå åtaganden för år 2022 för anslag UO 9 4:7 ap 2 med 573 tusen krono I mitten av december hade strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020. Vid mötet beslutades om 212 miljoner kronor i EU-stöd till 31 projekt inom Europeiska Socialfonden och Regionala Utvecklingsfonden Om Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Nu är vi i början på nästa programperiod. Under perioden satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor. Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat stöd under 2021-2022 till Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje Tiohundra och Södersjukhuset. Projektet bygger vidare på modellen i tidigare Kompetenslyftet eHälsa och eHälsalyftet

Lämna uppgifter-Europeiska socialfonden - SC

Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta sätt att uppnå Europa 2020‑målen. Pengarna för sammanhållningspolitiken fördelas utifrån tre strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. Pengar ur fonderna går till. Spjutspetsforskning Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska skillnader i välstånd och levnads-standard mellan EU:s medlemsländer. Under perioden 2007-2013 uppgår Socialfondens budget till ungefä Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder fonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Läs mer om Europeiska socialfonden Fond: Europeiska Socialfonden. Programområde/mål: 2/2:1: Öka övergångarna till arbete eller studier i Norra Mellansverige. Totalt: 27 502 595 kr . Yrkesväg Värmland . Sökande: Länsstyrelsen i Värmland. Kontaktperson: Marie Andersson, 010-5405119. Sökt EU-belopp: 9 391 258 kr. Fond: Europeiska Socialfonden

Europeiska socialfonden Plus Faktablad om Europeiska

13 västsvenska projekt får nu dela på 211 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Insatserna ska bidra till att fler kvinnor och män som i dag är arbetslösa kommer i arbete, att de som redan har arbete stärker sin ställning på arbetsmarknaden och att strukturer på arbetsmarknaden utvecklas och blir hållbara Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till ett nytt nationellt socialfondsprogram beslutades av regeringen den 27 mars Förhandling med EU-kommissionen Programmet beräknas starta hösten 2014 . Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationell Projekten finansieras av Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Kompa Halland. Fokus på kompetensutvecklingsinsatser ­för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i coronapandemins spår EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden. få sektorer är rikare än jord och skog på intresseorganisationer. Ja, ni känner dem alla. Det finns inte något enskilt uttryck för jordbruk eller skogsbruk som inte har sin förening eller sammankomst. - Lantbruksföretagare Göran Perssons högtidstal, KSLA 2018 UTMANINGA

Uppgifter 1 § Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) förvaltande myndighet och attesterande myndighet för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Beslut om stöd från Europeiska socialfonden. Beslut. Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (Kompetens i samverkan) om stöd med 2388029 kronor. Stödet beräknas till 47 procent av de stödberättigande kostnaderna EU:s direktiv om utvärdering av projekt inom europeiska regionala utvecklingsfonden och socialfonden EU:s direktiv när det gäller utvärderingar kopplat till den europeiska regionala utvecklingsfonden och den europeiska socialfonden, för programperioden 2007 till 2013, är att on-going-evalutation (följeforskning) ska tillämpas 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning (det nationella socialfondsprogrammet), förvaltande och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma.

Europeiska socialfonden - forsakringskassan

Europeiska Socialfonden, ESF • ESF-rådets fokusområden och planerade utlysningar 2017. • Att synka effekter av nationella och regionala utlysningar, är det möjligt? Mats Andersson mats.andersson@esf.se www.esf.s EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Samspelet är ett finasiellt samordningsförbund där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland samt Karlstads, Grums, Hammarö och Kristinehamns kommuner är samverkande parter. Projekt och aktiviteter drivs alltid tillsammans med våra parter för att på bästa sätt, med.

EU-loggor - Svenska ESF-rådet

Förordning om Europeiska socialfonden plus (ESF+) Fakta-PM

Move EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Kontakta oss i MOVE. Created Date: 3/10/2021 3:28:03 PM. Europeiska socialfonden har också bidragit till nya sätt att samarbeta för berörda parter och den har gett stöd till lokala och regionala innovationer som senare integrerats på nationell nivå. Europeiska socialfonden spelar en viktig roll för moderniseringen av offentlig arbetsförmedling och andra institutioner med ansvar för aktiva arbetsmarknadsåtgärder

DigITSU - Sahlgrenska Universitetssjukhuse

Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Enskilt besök: När REKO träffar en patient själv är det kostnadsfritt för pat. Besöket bokas och kassaregistreras på vårdgivare 99 Europeiska socialfonden söker projekt som förändrar arbetsmarknaden mån, feb 02, 2015 16:26 CET Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Att grunda ett tvärvetenskapligt och interaktivt center för innovation och kunskapsutveckling med individens behov av samordnade insatser för att nå sina och samhällets mål om inkludering som fokus är det övergripande projektmålet

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen

Ändringsbeslut 2020-10-01 Myndighet Rådet för Europeiska

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47 141 100 74 STOCKHOLM Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige årsredo-visning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) årsredovisning, beslutad 2003-02-14, och underlig-gande redovisning för räkenskapsåret 2002 ESRC = Europeiska socialfonden Letar du efter allmän definition av ESRC? ESRC betyder Europeiska socialfonden. Vi är stolta över att lista förkortningen av ESRC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för ESRC på engelska: Europeiska socialfonden

Lucka 7 | Länsstyrelsen StockholmHaparanda satsar för att minska utanförskap | Haparanda stadHejsvenska – ett språkverktyg för alla – Pedagog MalmöFolkbildningen ska arbeta systematiskt med ojämställdhetHandlingsplan för en hållbar livsmedelsförsörjning

Europeiska Socialfonden 2014-2020 Åza Rydén Regionchef Småland och öarna . ESF-rådet i korthet • Cirka 130 medarbetare • Åtta regioner • Småland och Öarna, 7 medarbetare . Socialfonden i korthet • Ett led i EU:s Europa 2020-strategi • Ska påverka arbetsmarknadspolitike Europeiska socialfonden • • • • • • Kiva . KIVO-metoden Metod för kompetensförsörjning ~yor,lel~SOlcrodIn~ludo<'O I VÖ/d och Omsot(J • Kvalitetssäkrad samverkan kring individers väg . för anställning inom vård och omsorg - Utrikesfödda • Aktiv språkutvecklin Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att stödja sysselsättningen i Europa. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar. Dessa går sedan till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer Europeiska socialfonden inledde 2007 sin tredje programperi-od som avslutas 2013. Separat finansiering för varje år har re-serverats. Du får information om olika möjligheter att finansiera projekt från närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) och landskapets förbundet. Finansiärerna meddelar årligen om an Kommunal Sydväst arbetar ihop med Europeiska Socialfonden. Kommunal Sydväst i sammarbete med Europeiska socialfonden. Kommunal vill tillsammans med de medverkande samverkansaktörerna skapa möjligheter till vardaglig kompetensutveckling för anställda inom branschen personlig assistans

 • Liten luftvärmepump Mitsubishi.
 • Safemoon eToro.
 • Bahamas Securities Exchange Commission.
 • Noppan i väven.
 • Mondi Aktie.
 • To the moon meaning crypto.
 • Bitcoin Revolution UK.
 • Silver Eagle 2020.
 • Uv dräkt med hatt.
 • Ta ut eget kapital ur AB.
 • CryptoTab pro hack.
 • Bitcoin winkel Antwerpen.
 • Byggnadsinventarier bokföring.
 • SBAB lån ränta.
 • Papilly aktie.
 • Bordslampa trä Vit.
 • Nebengewerbe Mining.
 • BrewDog Now.
 • Intersport Idre Fjäll öppettider.
 • Fonds sparen.
 • Ladda elbil gratis Malmö.
 • Skoterförbud i fjällen.
 • Tillfälligt anstånd med skattebetalning.
 • Know your customer Anti money laundering.
 • Schermopname Bitvavo werkt niet.
 • Beheerder van een beleggingsinstelling.
 • Move gift card from Amazon com to Amazon co uk.
 • Skräp fnyk.
 • Crypto r us George.
 • Kohinoor kharbuja.
 • Webcam Amsterdam IJ.
 • @walletconnect/web3 provider.
 • Ersättning för trasiga glasögon Länsförsäkringar.
 • Mer än många legio.
 • Roger federer cap weiß.
 • K2A Pref.
 • Rädsla.
 • Global companies.
 • How to learn to invest Reddit.
 • How to make cryptocurrency app.
 • Accomplishment synonym.