Home

Goodwill berekenen

Een veelgebruikte manier om goodwill te berekenen is kijken naar de winst over een aantal jaren en deze dan te vermenigvuldigen met een factor 3 tot 5. Dat is volgens mij geen goede methode om goodwill te berekenen, aldus Chün. Er wordt gekeken naar resultaten uit het verleden, en die bieden geen garantie voor de toekomst Pas een goodwillformule berekening toe. Er zijn twee veelgebruikte formules om de goodwill te berekenen: De overwinst formule berekening. Een van de meestgebruikte methodes om de goodwill uit te rekenen is door de overwinst uit te rekenen. U berekent dit door de winst van de afgelopen 3 jaar te vermenigvuldigen met factor naar keuze tussen de 3 tot 5 De berekening van goodwill is de som van vaste activa, vlottende activa en liquide middelen min de schulden. Bij schulden moet u denken aan de hypotheek en andere leningen. Onder vaste activa valt ook het inventaris en daarom moet ook worden berekend wat de inventaris waard is als men goodwill wil bepalen

Als jij je bedrijf wil verkopen, wil je natuurlijk weten wat jouw goodwill waard is. Er bestaat niet één beste manier om de waarde of koopprijs van goodwill te berekenen. In de praktijk komt het aan op een onderhandeling tussen verkoper en koper, maar er zijn een aantal rekenmethodes voor wat houvast Goodwill in de boekhouding is een immateriële activa die wordt gegenereerd wanneer een bedrijf een ander bedrijf koopt tegen een prijs die hoger is dan die van de som van de reële waarde van de identificeerbare nettoactiva van het bedrijf op het moment van overname en wordt berekend door de reële waarde van de netto identificeerbare activa van de onderneming op basis van de totale aankoopprijs

Hoe goodwill te berekenen Goodwill is een immaterieel actief dat wordt gegenereerd door de overname van een entiteit door een andere. Het is het verschil tussen de prijs die de overnemende partij voor een bedrijf heeft betaald en het bedrag van die prijs dat niet kan worden toegewezen aan de individueel geïdentificeerde activa en passiva die bij de transactie zijn verworven Goodwill is vaak meer onderhandelen dan dat het te berekenen is. Om toch een indicatie te krijgen van deze goodwill wordt vaak een standaard formule gebruikt die uitgaat van de overwinst. Hierbij wordt de rentabiliteit van de afgelopen drie jaar als uitgangspositie genomen

Hoe bereken ik de goodwill? Om de goodwill te berekenen, wordt de overwinst vermenigvuldigd met een factor die sterk kan variëren, bijvoorbeeld 1 tot 6 maal de overwinst, waarbij uitschieters naar 7 of 8 kunnen voorkomen. Het aanwezig zijn van goodwill en de hoogte van de toe te passen factor is afhankelijk van een aantal zaken De goodwill wordt ook wel de drempel genoemd of het handelsfonds of de clientèle of de zulle. De overdracht van een handelsfonds wordt meestal geregeld via een contract. Toepassing van de volgende tabel resulteert in een aanvaardbare vergoeding die in de praktijk meermaals betaald is

Wat is de beste methode om goodwill te berekenen? De Zaa

Aangezien goodwill bij een eenmanszaak geen boekhoudkundige waarde heeft, is de volledige waarde die aan de goodwill toegerekend wordt belastbaar. Het belastingtarief op stopzettingsmeerwaarden bedraagt voor immateriële vaste activa (zoals goodwill) in de regel 33%, te verhogen met gemeentebelasting goodwill; vooruitbetalingen. In dit advies wordt de boekhoudkundige verwerking van de immateriële vaste activa toegelicht2. voor het berekenen van de afschrijvingen, de economische levensduur van dit actief in geen geval de juridische levensduur van het actief overstijgen Werkelijke waarde gebouw: 500.000. - Schulden: 30.000. = nettowaarde 470.000. De goodwill is gelijk aan het verschil tussen de betaalde prijs (550.000 EUR) en de nettowaarde van de onderneming (470.000 EUR) en bedraagt dus in dit geval 80.000 EUR

Goodwill Wat betekent het en hoe berekent u het

Goodwill en jaarrekening Is de berekening van goodwill bij overdracht of overname van een onderneming al een hele opgave, de verwerking in de jaarrekening doet hiervoor niet onder. In dit artikel wordt in het kort de verslaggeving behandeld, waarbij wordt ingegaan op verschillende mogelijkheden van verwerking van goodwill in de jaarrekening Goodwill bij koop bedrijf is de prijs die wordt betaald boven het eigen vermogen. Om te bepalen of de goodwill acceptabel is, moet u het bedrijf waarderen Goodwill berekenen De beste manier om goodwill te berekenen bestaat volgens mij niet, vervolgt Chün. Het is vaak een onderhandelingsproces, waarbij verschillende partijen verschillende belangen hebben en ieder zijn eigen voorkeur heeft voor de te hanteren methodiek.. Vervolgens bepaald men de vermenigvuldigingsfactor van de goodwill. Deze factor geeft aan met hoeveel jaar we de overwinst vermenigvuldigen om de goodwill te bepalen. Gebruikelijk is een factor tussen de 1 en de 8. Hoe hoger de factor, hoe beter voor de waarde van het bedrijf Goodwill is een Engelse term die letterlijk welwillendheid betekent en die in de financiële wereld wordt gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Goodwill (of tegenovergesteld badwill) ontstaat in de meeste gevallen slechts bij een overname en wordt binnen de financiële wereld beschouwd als de.

Goodwill berekenen Hoe werkt berekening van goodwill

Goodwill: Wat is het en hoe bereken je het

Goodwill in de boekhouding (definitie, voorbeeld) Hoe te

Learn the definition of goodwill. Understanding goodwill impairment is impossible without understanding goodwill. Goodwill is something that occurs when one business purchases another business for more than the fair market value of that business. In other words, accountants would determine what the business should be worth on the open market (or the fair market value), and if the business is. Het berekenen van de goodwill Bij het vaststellen van de goodwill maakt men veelal gebruik van een theoretische rekenmethode. Deze gaat uit van de overwinst. De rentabiliteit van een onderneming wordt gevormd door de winstcijfers van de afgelopen jaren U komt hier achter door de berekening van destijds te actualiseren met de huidige informatie. Afwaardering goodwill bij koop activa of aandelen Als u aandelen heeft gekocht, komt de goodwill tot uitdrukking in de prijs van de aandelen, afwaardering is dan niet mogelijk

Hoe goodwill te berekenen - nl

Wat is de beste methode om goodwill te berekenen? | De Zaak

Wat is goodwill? - Ficsus

 1. gsvrijstelling gecorrigeerd. Uiteraard kan deze correctie ook in één keer plaatsvinden (zonder overboeking naar de post deelne
 2. Goodwill is het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva. In de praktijk merken wij dat cliënten het lastig vinden om tot de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva en daarmee tot de hoogte van de goodwill te komen
 3. Er zijn verschillende rekenmethodes waarmee u de waarde van uw bedrijf kunt bepalen. Deze methodes gaan uit van de financiële gegevens van uw bedrijf, maar ook andere zaken bepalen de waarde van uw bedrijf, zoals goodwill. De waarde is niet hetzelfde als de prijs

Een veel gebruikte methode om de goodwill te berekenen gaat als volgt: Bij het berekenen van de goodwill zijn er een drietal factoren die de basis voor de berekening vormen. Deze zijn: De overwinst. Dit is de winst na aftrek van een gewaardeerd ondernemersloon Bij het overdragen van een huisartspraktijk wordt steeds vaker goodwill gevraagd en betaald. Dit is de vergoeding voor de niet-materiële waarde van een huisartspraktijk. In 2007 heeft de Ledenraad van de LHV een standpunt aangenomen over het betalen van goodwill bij praktijkoverdracht. Dit standpunt is sindsdien niet gewijzigd, de LHV is tegen het vragen van goodwill bij ee Goodwill berekenen. Goodwill berekenen? Ontdek online in 1 minuut waar je bij de aankoop of verkoop van bedrijven aan moet denken met het berekenen van goodwill. Due diligence. Due diligence onderzoek? Voorkom dat er lijken uit de kast komen na een overname waardoor je je behoorlijk zou kunnen verslikken zonder goed onderzoek Goodwill dient per 1 januari 2016 geactiveerd te worden volgens art 2:389 lid 7 BW en vervolgens afschreven te worden op basis van de verwachte gebruiksduur (art 2:386 lid 3 BW). In overeenstemming met RJ 140 dient de wetswijzing aangemerkt te worden als een stelselwijziging, waardoor de goodwill retrospectief verwerkt dient te worden

Goodwill als vaste activa in de boekhouding | AdministratieNL

Goodwill, wat is dat? - MKB Servicedes

In de praktijk zijn er 2 benaderingen voor het bepalen van de goodwill nl. : 1 - op basis van een percentage van de omzet: Hiervoor bestond een overzichtslijst opgesteld door Messoten. Deze lijst is intussen achterhaald. Voor bepaalde sectoren is deze werkwijze nog steeds een referentie Kosten van goodwill die van derden is verkregen. Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa. Bij onderzoek en ontwikkeling speelt eveneens het probleem dat het moeilijk te bepalen is of er toekomstige economische voordelen zijn en dat de prijs niet betrouwbaar is vast te stellen

Goodwill, handelsfonds, clientèle: vergoedin

Info over goodwill horeca. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 70.600 resultaten voor goodwill horeca - 0.011 sec Goodwill bedrijven omarmt één van de doelstellingen van de (rijks)overheid dat mensen met een arbeidsachterstand zoveel mogelijk bij het arbeidsproces worden betrokken. Simpel gezegd is het ons streven om van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking geen 'buitenbeentjes' te maken Het verschil tussen de marktwaarde (berekend met de DFC) en de intrinsieke (actuele) waarde wordt overigens 'goodwill' genoemd. Twee benodigde variabelen voor de DCF-methode Om de bedrijfswaarde te berekenen met de Discounted Cashflow methode heeft u twee variabelen nodig

Solvabiliteit · Betekenis, uitleg en berekeningen

Goodwill = de contante waarde van de toekomstige overwinsten = Overwinst/k ev Overwinst = W - k ev x IW -> Goodwill = (W/k ev)-IW Hierin is: k ev het bepalen van de bedrijfsspecifieke rentabiliteitseis Deze eis geeft aan wat een koper met zijn investering (de koopsom) zou wille As can be seen, an impairment loss of 3,776 must be recognized, however, it must be taken into account that this loss must first be attributed to goodwill, that is, as we saw previously, the goodwill generated in the business unit located in the country of Belgium is 3,000, this means that the impairment that must be applied to the assets of the cash-generating unit is equal to the difference. Met Excel de ondernemingswaarde bepalen o.b.v. de DCF methode. 03 februari 2014 De Redactie. Met Excel beschikt u over een krachtige rekentool om de waarde van een onderneming te bepalen op basis van de contante waarde van de in de toekomst te verwachten kasstromen Wat is goodwill? Goodwill betekent letterlijk welwillendheid. Het is een term die in het boekhouden wordt gebruikt als de waarde van een onderneming hoger is dan de huidige balanswaarde (bezit - schuld). Goodwill ontstaat vaak bij een overname van een bedrijf

Ook schaduwprijsbepalers, andere zaken die de prijs mee bepalen, spelen een belangrijke rol. Noodzakelijke investeringen: Blijf ook in de periode voor de verkoop in je bedrijf investeren. Een koper wil geen bedrijf waarin hij direct na aankoop extra moet investeren Return on Capital Employed (ROCE) is a financial ratio that measures a company's profitability and the efficiency with which its capital is employed

Goodwill Ondernemersplein - KV

Het is een van de eerste vragen die zowel kopers- als verkopers hebben op het moment dat ze een bedrijf gaan kopen- of verkopen. In deze video leggen we in h.. Berekening van de afschrijving: (€ 30.000 - € 5.000) : 10 = € 2.500 per jaar. Als u een bedrijfsmiddel maar een deel van het jaar hebt gebruikt, dan mag u alleen over dat deel afschrijven. Stel dat u de machine op 1 oktober hebt gekocht, dan mag u over dat jaar afschrijven: 3/12 x € 2.500 = € 625 Bepalen overdracht aan hardware Beoordelen overdraagbaarheid van de software Financiële en fiscale gevolgen Ook de financiële en fiscale gevolgen van praktijkoverdracht zijn, zeker voor uw toekomst, van belang. omgevingsfactoren, goodwill en de waarde van uw instrumentarium Berichten over goodwill geschreven door microstarsoftware. Er zijn veel manieren om goodwill - zeg maar de meerwaarde van een bedrijf - te berekenen

Schulden en het BKR | Hilgersom Financieel Advies & Planning

Wij bepalen de omvang van economische schade, voeren purchase price allocations en impairment analyses uit en geven fairness opinions af. Onze ervaren (register) valuators en gerechtelijk deskundigen treden voor u op als partijadviseur, arbiter of onafhankelijk deskundige waarde van de goodwill te bepalen. Bij de bepaling van de vermenigvuldigingsfactor wordt reke-ning gehouden met de hoger vermelde toetsing van personeels - kosten aan omzet, de marktconformiteit van de gehanteerde tarieven, de aard van het cliënteel, de vastheid van het cliënteel Waardering goodwill - KMO Cockpit . READ. Goodwill in het boekhoudrecht. know-how. Immateriële vaste activ Alles over: belastingen naar de winst 3 1. Inleiding 4 Belasting naar de winst 4 Tijdelijke verschillen 4 2. Verwerking van acute belastingverplichtingen en -vorderingen De netto-vermogenswaarde, bepaald op basis van de reële waarde op het moment van overname, is bij de aankoop van de deelneming lager dan de verkrijgingsprijs, waardoor er goodwill ontstaat. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat de netto-vermogenswaarde hoger is dan de verkrijgingsprijs, er wordt dan veelal gesproken van badwill

Barrons Dictionary | Definition for: consolidated (consolidation) goodwill. excess of cost over book value of the investment in a subsidiary. With consolidation, even when the assets and liabilities of the subsidiary are properly stated, and the net assets equal the values placed on them by the parent, an investor may still expect that the advantages of the combination will enable it to earn. Het bepalen van goodwill is echter een mix van diverse uitgangspunten. Om u een totaal beeld te kunnen bieden, verzorgt TenBa voor u de goodwillbepaling via een netwerk van bakkerij specialisten en deskundige bedrijfseconomische adviseurs. Vooraf bespreken zij alle uitgangspunten en mogelijkheden, samen met u Een (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht is vaak een gevolg van een lang proces, soms acuut door omstandigheden ingegeven. Uiteindelijk komt het neer op het volgende: er is een verkopende en kopende partij die een entiteit (deels) overdragen tegen een overeengekomen prijs. De vraag is: hoe wordt dit verwerkt in de jaarrekening van de verkrijgende partij onder Titel 9 Boek 2 BW Goodwill horeca berekenen. 04-04-2018 Hoe bereken je nou of er goodwill in een horecabedrijf zit? Naar mijn mening is dat te berekenen door allereerst de volledige waarde van de onderneming te berekenen op basis van een bedrijfswaardering

Wij werken voor. Sman Business Value werkt onder andere voor ondernemers, aandeelhouders, advocaten en accountants. Daarnaast treden wij vaak op als deskundige voor de rechterlijke macht Tip: vergeet niet vooraf je goodwill berekening aan de fiscus voor te leggen. Je zal de eerste ondernemer niet zijn die een goodwill som betaald en het vervolgens niet (geheel) af mag schrijven omdat de goodwillberekening te optimistisch was opgesteld Goodwill bepalen? Hoe om te gaan met goodwill. Bij het kopen of verkopen van een bedrijf speelt goodwill in veel gevallen een belangrijke rol. Zo is het bij verkoop en overdracht van uw bedrijf, verandering van rechtsvorm, of het toe- of uittreden van een vennoot noodzakelijk dat u de waarde van uw bedrijf kent goodwill en overnameprijzen. wat verstaan we onder goodwill of clienteel ? hiervoor lees je best de tekst van het I.A.B., wat is de definitie van goodwill, hoe gebeuren de afschrijvingen en je vindt er ook een arrest Goodwill als systeem van financiële praktijkoverdracht voldoet niet meer en kan worden afgeschaft. Anders, maar ook eenvoudiger is het instellen van een in- en uitverdienregeling. Een berekening is daarbij niet afhankelijk van de omzet uit het verleden of de moeilijk in te schatten omzet in de toekomst, met allerlei mogelijke discussies bij intreden nu of uittreden over tien of twintig jaar

Berekening ingebrachte goodwill voldoende getoetst Leestijd van ongeveer 5 minuten 0 reacties Dat een andere accountant de goodwill in een inbrengverklaring een fakegetal noemt, maakt de berekening van die goodwill nog niet onjuist De berekening verloopt in twee stappen. Eerst bepaalt u de 'normale' winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst. Vervolgens deelt u deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen

Wat kan ik de goodwill berekenen? De goodwillvergoeding wordt berekend naar het gemiddelde van de laatste 5 jaar en mag niet hoger zijn dan de ontvangen provisie van 1 jaar. Wanneer de agentuurovereenkomst korter heeft geduurd, wordt de vergoeding berekend naar het gemiddelde van de duur van het contract Goodwill is op verschillende methoden te berekenen en in bijzonder dient, zoals hiervoor aangegeven, bij het bepalen van de goodwill in oogschouw worden genomen of er sprake is van ondernemingsgoodwill en/of persoonlijke goodwill

Goodwill is een lastig te bepalen waarde voor een onderneming. Vaak wordt deze pas concreet gemaakt bij een overname. Dan wordt vastgesteld wat een andere partij bereid is te betalen voor de opgebouwde Goodwill van de onderneming. Goodwill. Hieronder vallen de stille reserves, fiscale reserves en goodwill. De stakingswinst wordt progressief (oplopend tarief) belast in Box 1 van de inkomstenbelasting. U moet over het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de werkelijke waarde van de onderneming op het moment van de overdracht of bedrijfsbeëindiging belasting betalen Bij zijn berekening van de marktwaarde van dat bedrijf hield hij geen rekening met de goodwill. martijnver - 23 december 2018: 2: Dit wordt uitgedrukt in een geldbedrag. Als voor de overname van een onderneming goodwill wordt betaald, wordt dit op de balans van de kopende partij zichtbaar gemaakt op de actiefzijde onder de post `goodwill`

De hoogte van de goodwill speelt een belangrijke rol bij de verkoop van een horecabedrijf. De goodwill is een bepaald bedrag dat mee wordt genomen in de totale verkoopprijs. Horecaondernemers denken vaak dat de goodwill een vergoeding of beloning is voor al het werk en de vele uren die door de horecaondernemer in het horecabedrijf [ Overwinst (ook wel ondernemersrent) is de totale ondernemingswinst verminderd met het ondernemersloon, een primair rendement (inclusief risicopremie) over het eigen vermogen en de rente over het vreemde vermogen.. Met de overwinst kan ook de goodwill worden berekend. De overwinst wordt dan vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Belasting op overwinst.

Goodwill | Wat betekent het en hoe berekent u het?

Goodwill is min of meer hetzelfde als toekomstige winstverwachting. De regelgeving gaat ervan uit dat een koper bij het bepalen van de goodwill die hij of zij bereid is te betalen, al rekening houdt met de belasting die er zal moeten worden betaald over die toekomstige winst Goodwill (Anglicisme) Algemene definitie dus vooraf te bepalen) [euro]. Dit bedrag is de uitgangssituatie bij de overname van een bedrijf, maar zal nooit helemaal verdisconteerd worden in de prijs, want anders heeft de koper geen voordeel aan de overname Intrinsieke waarde bepalen. De intrinsieke waarde is vooral van belang voor de koper, met name om de omvang van de goodwill te bepalen. Verder kan bij een eventuele beëindiging van de bedrijfsactiviteiten de intrinsieke waarde gehanteerd worden om het eigen vermogen vast te stellen

goodwill Wanneer een bedrijf een andere onderneming overneemt, betaalt het een bepaalde prijs. Die prijs komt niet noodzakelijk overeen met de boekhoudkundige waarde van het gekochte bedrijf Deze goodwill is berekend bij het oprichten van de besloten vennootschap om de werkelijke waarde van de aandelen te bepalen, maar is niet daadwerkelijk betaald, waardoor de goodwill in een jaarrekening op basis van fiscale grondslagen niet op de balans staat Bij het berekenen van de goodwill van een onderneming, bepaal je door het verschil te berekenen tussen de waarde op papier van een onderneming en wat je er voor krijgt bij verkoop aan een willekeurige derde partij. De Discounted Cash Flow-methode is een veelgebruikte en goede methode om deze waarde te bepalen Enerzijds is het duidelijk dat de waardeverhoudingen tussen de ondernemingen vóór fusie, de verhoudingen in de aandeelhouderskring na fusie bepalen. Daartoe moet worden gezocht naar een billijke ruilverhouding tussen de nieuwe aandelen van de overnemende onderneming en de bestaande aandelen van de overgenomen onderneming, wat kan uitgedrukt worden in volgende formule De solvabiliteit berekening kan met creatief boekhouden daarom enorm worden beïnvloed. Door zelf een hoge waarde toe te kennen aan zaken als een pand, logo 'merkwaarde' en andere goodwill stijgt de solvabiliteit. Solvabiliteit wordt door bedrijven zelden serieus genomen

Onder welke branche valt kapper | de branchecijfers voorReview door IASB van IFRS 3: goodwill issues

2014/1 23 1. besparingen voor het opstellen en openbaar maken Algemene voorwaarden voor belastingvrijstelling - Artikel 211, § 1 WIB 1992 Naleving van de drie basisvoorwaarden: overneming o Bij de berekening van de equity DCF gaat men uit van de vrije kasstromen die enkel toekomen aan de aandeelhouders (FCFE) maal een verdisconteringsvoet. Dit is terug te vinden in het CAPM model (capital asset pricing model) om de ruilverhouding te bepalen: d.i. de verhouding op grond waarvan de aandelen van de overgenomen vennootschap uitgewisseld worden tegen aandelen van de overnemende vennoot-schap. B. De aandelen van de overnemende vennootschap hebben geen nominale waarde. Voorbeeld Goodwill worden wordt geherwaardeerd naar reële waarde 900 Activa en passiva van deelneming B op overnamedatum;2.100 Aan Deelneming B • Reële 425 Aan Boekwinst deelneming (= 1.500 - 425) 1.075 Aan Bank (c.q. schuld uit hoofde van acquisitie) 1.50 waarderingsmethodiek bij het bepalen van de omvang van een bijzondere waardevermindering. In de rubriek Assurance besteden we in deze goodwill ten behoeve van de impairment test dient plaats te vinden. In dit voorbeeld is de nettogoodwill (60%) lineair gebruteerd naar 100%

 • Afpersing Strafwetboek.
 • Munchen Börse Endor.
 • Derome wiki.
 • Vakantiehuis Bloemenrivièra.
 • ZRX/USD.
 • Vad är verkligt värde.
 • Band Protocol 2021.
 • Medal of honor nano.
 • Fitbit Fitness Tracker Test.
 • T mobile shop punten.
 • Indisk restaurang Uppsala.
 • Coinsquare age.
 • Etoro doopie cash.
 • Nyckelpigan.
 • Webdesk.
 • Comdirect ISHARES MSCI Emerging Markets.
 • Belastingdienst Groningen.
 • Kelvin golvvärme test.
 • Bygga ut fjällstuga.
 • Billmate Checkout.
 • Testa aktier.
 • Rentenieren en ziekteverzekering.
 • Lägenhetsarrende besittningsskydd.
 • Mäklare Gamleby.
 • Legal interest Rate in Sri Lanka 2021.
 • Skräddarsydd pool.
 • Söka jobb.
 • Civilingenjör högst lön.
 • NP complete problems.
 • Lisk deutsch.
 • Byta kod bankkort Länsförsäkringar.
 • Amazon Fire Stick review.
 • Fastighetsbyrån Göteborg.
 • Ethereum private key to public key online.
 • Ethereum fund Canada.
 • IKEA jobs Netherlands.
 • Teckna Hemnet aktier.
 • On blockchain and its integration with IoT challenges and opportunities.
 • Mining rig 6 GPU.
 • Bricks game.
 • Garageplats Göteborg.